Registruj sa a získaj 5% zľavu z každého nákupu. Registrovať sa môžeš TU.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup cez obchodný systém ww.adisport.sk

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim ADISPORT, Tatranská 7, 010 08 Žilina, ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému www.adisport.sk a kupujúcim tj. zákazníkom. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi predávajúcim a  kupujúcim uvedené inak.

Predávajúci je ADISPORT, Jana Slotová, Tatranská 7, 010 08 Žilina, IČO: 44271034, DIČ: 1070608825, tel.: 0905 134 447, e-mail: adisport@adisport.sk, zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 580-41097

Kupujúci Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Objednávka tovaru

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka obchodu na web-stránkach www.adisport.sk , písomnou formou: e-mailom, poštou alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

3. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a oniektorých zákonov použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

4. Po doručení objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).

5. V prípade korektnej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci, vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

6.Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená.

7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu adisport@adisport.sk . Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť,

 • kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári
 • požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

 

Cena a platobné podmienky

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na web-stránkach www.adisport.sk predávajúceho je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu, resp. v objednávke. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti. Kupujúci - objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky v hotovosti pri jej prevzatí
 • zaplatením bezhotovostným stykom na účet predávajúceho
 • zaplatením v hotovosti na jednej z predajní predávajúceho

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Odber tovaru  a dodacia doba

Tovar, ktorý je skladom, odosielame do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade, odosielame do 7-10 dní. Dlhší termín dodávky tovaru je podľa individuálnej dohody. Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke.

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení objednávky.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru nasledovnými spôsobmi:

 • a) Komfortné doručenie kuriérskou službou DPD– dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 4,20 €
 • b) Komfortné doručenie kuriérskou službou DPD– platba vopred na účet: 3,50 €
 • c) Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty – platba vopred na účet: 2,50 €
 • d) Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty – dobierka (platba doručovateľovi pri preberaní tovaru): 3,65 €
 • e) Osobný odber na predajni (prevádzke) – platba v hotovosti: 0,00 €
 • f) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – platba vopred na účet: 8,90 €

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

4. Pri osobnom prevzatí tovaru je povinný kupujúci skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť tovaru potvrdiť prevzatie tovaru na predajnom mieste, kde si tovar prevzal.

5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky za prítomnosti a pred odchodom kuriéra. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu adisport@adisport.sk do 24 hod. ako ho obdržal doručený kuriérskou službou. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

6. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, predávajúci mu je oprávnený účtovať podľa § 442, odsek 1 zákona č. 40/1964 Z.z (Občianskeho zákonníka), náklady spojené s poštovným a balným. To neplatí pri zásielkach mechanicky poškodených pri preprave. Kupujúci je povinný prevziať vec na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený podľa §614, odseky 1,5 zákona č. 40/1964 Z.z (Občianskeho zákonníka) účtovať kupujúcemu náklady spojené s uskladnením.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

2. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy (Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy) podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

3. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

4. Predávajúci nie je povinný prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci štandardom.

5. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

6. Po odstúpení od zmluvy predavajúci vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a s ním doručený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak si to spotrebiteľ výslovne žiada a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.).

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní TU

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných správ

1. Osobné údaje, poskytované dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a ostatnými údajmi uvedenými vo svojom užívateľskom účte pri registrácii alebo neskôr behom jeho aktualizácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. O akejkoľvek zmene svojich osobných údajov je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

Úplné znenie dokumentu o Ochrane osobných údajov nájdete TU.

 

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz